PL PL PL PL

AKTUALNOŚCI

 • Mroźnia szokowa
  Zakończyliśmy rozbudowę mroźni szokowej, możemy zamrozić 200 ton w ciągu 24h
 • Nowa linia
  Uruchomiliśmy nową linię do indywidualnego pakowania tuszki
 • Rekord pobity !!!
  W maju 2013 ubiliśmy 4500 ton żywca - jest to nowy rekord.
 • Nowa mroźnia
  1-07-2011 r. uruchomiliśmy nową mrożnię szokową więcej...OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZAKŁAD DROBIARSKI LECH DRÓB SP.Z O.O.


I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:

 1. Państwa
 2. Państwa pracowników
 3. Państwa Klientów
 4. Innych osób fizycznych, z którymi Państwo współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. nazwa stanowiska pracy
 4. adres pracodawcy
 5. nr telefonu służbowego

Zakres powyższych danych może zostać zmieniony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 1. upoważnienie do przetwarzania
 2. umowę powierzenia przetwarzania
 3. zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Zakład Drobiarski Lech Drób Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem 14-230 Zalewo, ul. Tartaczna 20 B, adres e-mail sekretariat@lechdrob.pl, zw. d. ADO.


III. PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:

 1. uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych
 2. zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania
 3. celów i czynności przetwarzania

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.


V. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. przenoszenia danych osobowych
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.


VI. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO (www.lechdrob.pl) oraz poprzez pocztę e-mail na adres: sekretariat@lechdrob.pl Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem koniczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).


VII. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.


W imieniu ADO – Zakładu Drobiarskiego Lech Drób Sp. z o.o., Prezes Bogusław Lech


Klazula RODO : POBIERZ

Nasz asortyment:

Oferujemy zarówno całe tuszki, jak i poszczególne elementy. Na życzenie prowadzimy rozbiór i obróbkę wybranych elementów według upodobań klienta.

Produkty:

- kura rosołowa
- kura mięsna
- kurczak
- indyk
 • 1 Filet kura rosołowa
 • 2 Skrzydło kura rosołowa
 • 3 Ćwiartka kura rosołowa
 • 4 Korpus kura rosołowa